ReaToX s.r.o. | požičovňa gastrozariadení


Obchodné podmienky

Záväzná dohoda o nájme

Všeobecné nájomné a obchodné podmienky prenajímacej strany ReaToX, s.r.o. (ďalej len ,,prenajímateľ“)

Existencia kontraktu

Všetky obchodné transakcie spadajú exkluzívne pod podmienky prenajímateľa. Obsah a rozsah nájomnej dohody musí byt s písomným potvrdením prenajímateľa. Odlišné alebo prídavné dohody sú platné len ak sú písomne potvrdené prenajímateľom. Všetky ponuky urobené prenajímateľom sú nezáväzné. Prenajímateľ si necháva právo poveriť nájomcu splatením nákladov spojených s akceptovanou ponukou. Prenajímateľ si ponecháva právo odstúpiť kedykoľvek v individuálnych a konkrétnych prípadoch od Všeobecných podmienok prenájmu.

Prenájom

Ceny uvádzané na stránke sú bez DPH. Prenájom vecí bude vypočítaný na základe aktuálneho cenníka s DPH a bude sa vzťahovať na použitie v rámci jedného nájomného dňa t.j. 24 hodín, maximálne však tri pracovné dni. Prenájom na víkend je počítaný od piatku do pondelku ako jeden nájmoný deň.

Kaucia

K prenajatému majetku účtujeme kauciu podľa aktuálneho cenníka. Ak je prenajímaný inventár a zariadenie vrátený v správnom a nepoškodenom stave, záloha bude vyplatená nájomcovi prenajímateľom ihneď po vrátení a prekontrolovaní technického stavu ako i funkčnosti, alebo v dohodnutý termín, ak situácia alebo iné príčiny nedovoľujú vykonať tento úkon v stanovený čas.

Spôsob platenia

Celkový nájom odsúhlaseného prenajatého majetku za celkový počet dohodnutých dní ako i príslušná kaucia bude vyplatená nájomcom bezpodmienečne pri prebratí prenajatého majetku, alebo v čase dojednania, ale vždy pred odovzdaním dojednaného majetku. Pri akciách exponovaného typu ako sú Silvester, Valentín, štátne a spoločenské akcie a taktiež pre zajednanie väčšieho počtu inventáru si prenajímateľ ponecháva exkluzívne právo stanovenia dátumu, spôsobu a výšky kaucie.

Doba prenájmu

Prenajímaný inventár a zariadenie sú k dispozícii nájomcovi na dohodnutú dobu. Písomné odobrenie od prenajímateľa je potrebné na predlženie nájomného obdobia. Potom má prenajímateľ právo účtovať prídavné nájomné obdobie na základe cenníka ako je hore uvedené. Ak nájomca nie je schopný vrátiť prenajatý inventár a zariadenie v dohodnutom čase, musí písomne informovať prenajímateľa o tomto stave najneskôr deň pred koncom nájomnej doby. Prenajatý inventár a zariadenie môže byť použitý mimo územia SR len s písomným súhlasom prenajímateľa pri dojednaní kontraktu pred jeho odovzdaním.

Ručenie

Nájomca ručí počas trvania nájmu za všetky škody vyplývajúce z použitia prenajatého majetku. Nájomca je zodpovedný za akúkoľvek stratu a škodu prenajatého majetku. To sa tiež vzťahuje na všetky škody spôsobené tretími stranami alebo inými dôvodmi ako neodbornou manipuláciou, škoda spôsobená ohňom, búrkou, zlým počasím, krupobitím, vodou, krádežou, vandalizmom a terorizmom. Ak škoda môže byť opravená a náklady na opravu nie sú vyššie ako hodnota náhrady majetku, potom nájomca zaplatí náklady na opravu. Vo všetkých iných prípadoch nájomcovi bude účtovaná hodnota náhrady v plnej výške v nákupnej cene. Prenajímateľ si ponecháva právo stanovenia celkovej náhrady individuálne, pri konkrétnom posúdení poškodeného predmetu. Hlavne v prípadoch poškodenia takých vecí, kde je zachovaná funkčnosť, ale je tam designové, povrchové alebo iné poškodenie. Nájomca nám zodpovedá na všetky sťažnosti podané voči nám za škody vyplývajúce z použitia prenajatého majetku. Prenajímateľ nie je zodpovedný za priamu a nepriamu škodu vyplývajúcu z použitia prenajatého majetku naším personálom, tretími stranami zmluvne zaviazanými s nami, za chyby a/alebo defekty akéhokoľvek druhu na prenajatom majetku alebo kvôli iným príčinám vzťahujúcim sa na nás, pokiaľ škoda bola spôsobená úmyselne.

Poistenie

Prenajatý inventár a zariadenie nie je poistený. Ručenie prechádza na nájomcu akonáhle prevezme prenajatý inventár a zariadenie. Prenajímateľ preto doporučuje, aby bol prenajatý inventár a zariadenie poistený počas trvania akcie, vrátane doby montáže a demontáže. V určitých konkrétnych prípadoch je poistenie prenajatej veci podmienkou zo strany prenajímateľa v čase odovzdania nájomcovi.

Prístupnosť

Zlyhanie prenajímateľa sprístupniť prenajatý inventár a zariadenie načas, alebo zlyhanie vyzdvihnúť prenajatý inventár a zariadenie načas, alebo iné zlyhanie z jeho strany splniť povinnosti voči nájomcovi načas nemôžu byt účtované prenajímateľovi, ak oneskorenie bolo spôsobené vyššou mocou, ktorá zahŕňa akúkoľvek udalosť: zlé počasie, požiar, explóziu, alebo presakovanie nebezpečných substancií a/alebo plynov, alebo s tým súvisiace nebezpečenstvo, zanedbanie zo strany nájomcu alebo tretích strán, napr. dodávateľov alebo prepravcov, choroba ťažko nahraditeľného personálu, porucha prepravného vozidla alebo zlyhanie prepravnej služby, okupácia alebo blokáda alebo oficiálne opatrenia a terorizmus. Pokiaľ sa naplnenie môže považovať za dočasne nemožné, nájomca nemôže rozviazať dohodu o nájme kvôli zlyhaniu sprístupnenia prenajatého majetku načas, pokiaľ nájomca písomne nestanovil primeraný čas zhovievavosti berúc do úvahy všetky okolnosti, a dohoda stále nebola naplnená v čase zhovievavosti.

Ak prenajímateľ pri preberaní prenajatého majetku nájde také zanedbanie alebo poškodenie, že prenajatý inventár a zariadenie nemôže byt používaný, má právo nahradiť materiál a úkony k jeho znovu používaniu v rovnakej hodnote.

Prenajatý inventár a zariadenie smie byt používaný len nájomcom v zmysle dohody a na dohodnutý projekt na území SR. Preto nemôže byt prístupný tretím stranám a mimo územia SR na ich použitie bez nášho písomného súhlasu. Ak máme poskytnúť nájomcovi náš písomný súhlas na dovolenie použitia prenajatého majetku tretími stranami a mimo územia SR, nájomca zostáva zodpovedný za splnenie všetkých jeho povinností voči nám vyplývajúcich z podmienok prenájmu a platenia.

Povinnosť nájomcu poskytovať informácie

Nájomca musí informovať prenajímateľa okamžite, ak

- prenajatý inventár a zariadenie nie je kompletný alebo funkčný pri dodaní

- prenajatý inventár a zariadenie je poškodený pri dodaní

- prenajatý inventár a zariadenie bol ukradnutý, stratený alebo znehodnotený iným spôsobom po prevzatí nájomcom.

Vypovedanie

Vypovedanie zmluvy je možné najneskôr mesiac pred začiatkom akcie exponovaného typu a 3 dni pre bežné akcie. Objednávka musí byt vtedy zrušená písomne. Náklady vynaložené do danej doby budú stále účtované. V prípade vypovedania v neskoršej dobe, bude účtovaný kompletný nájom, pokiaľ inventár a zariadenie nebude prenajatý niekomu inému. V tomto prípade sa bude požadovať uhradiť len 25% pôvodnej hodnoty celkového dojednaného nájmu.

Copyright

Prenajímateľ si ponecháva právo fotografovať alebo urobiť videozáznam kedykoľvek na svoje marketingové účely na miestach, kde bude prenajatý inventár a zariadenie umiestnený.

Reprodukcia / fotografie

Reprodukcia a fotografie zobrazené v katalógoch, brožúrach a zásielkach, rovnako ako na internetovej stránke a multimediálne prezentácie na CD a DVD sa môžu v realite odlišovať od ich reprodukcie v článkoch. Toto sa vzťahuje hlavne na textílie, ktoré sú prírodnými produktmi a farebné rozdiely nemôžu byt preto kompletne vylúčené ako i na niektoré výrobky a zariadenia kde môže byt odlišnosť v designe alebo materiáli.

Inventár - Povinnosti nájomcu

Vyzdvihnutie, dodanie a vrátenie

Ak si nájomca vyzdvihne prenajatý inventár a zariadenie sám, je zodpovedný za kontrolu objednávky, či je úplná a vhodná na svoj účel. Nájomca tiež zodpovedá za zaistenie prepravy v medziach predpisov vrátane poistenia prepravy. Prenajatý materiál musí byt prevážaný v uzavretom dopravnom prostriedku. Pokiaľ sa výslovne nedohodne inak, inventár a zariadenie bude vyzdvihnutý a vrátený nájomcom. Prenajímateľ môže prepraviť objednávku v hodnote najmenej 50 EUR s DPH za príplatok,resp.za cenu zodpovedajúcu pre objem a váhu prepravovaného tovaru pri dodržaní platných predpisov. Tarify uvedených sadzieb ako i doprava mimo HC sa dohodnú individuálne. . Dodanie bude naplánované tak, že prenajatý inventár a zariadenie je k dispozícii zákazníkovi pred začiatkom akcie. Prenajímateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie zapríčinené vyššou mocou.

Po dodaní tovaru si nájomca skontroluje okamžite prenajatý inventár a zariadenie. Možné zanedbanie musí byt nahlásené prenajímateľovi okamžite, telefonicky. Prenajatý inventár a zariadenie musí byt pripravený na vyzdvihnutie v dohodnutý deň o 8 hodine. roztriedený a pekne naskladaný. Pri vyzdvihnutí má byt materiál okamžite skontrolovaný a prepočítaný, ak je to možné. Ak materiál pozostáva z keramického riadu, nožiarstva, obrúskov a/alebo malých častí, nemôže byt dôkladne skontrolovaný počas nakladania. Nájomca súhlasí, že konečné prepočítanie a kontrola sa odohrá po príchode, v sklade prenajímateľa. Prenajímateľ garantuje, že nedôjde k strate alebo poškodeniu medzi zhromaždením a prepočítaním v sklade. Pokiaľ bol dohodnutý iný dátum zhromaždenia, prenajatý inventár a zariadenie bude zhromaždený po skončení akcie.

Nájomca má právo byt prítomný počas transportu do skladu prenajímateľa ako i pri prepočítavaní v sklade, aby si mohol skontrolovať správnosť všetkých úkonov až do odovzdania prenajatého majetku, čo potvrdí po skončení tohto úkonu svojim podpisom. Pokiaľ pri odovzdávaní nie je štatutár firmy nájomcu- poverí takú osobu, ktorá je oprávnená konať v jeho mene a za jeho firmu. Ak to okolnosti nedovoľujú, môže byt pri preberaní aj iná blízka osoba nájomcu, avšak v prípade nejasností a neskorších sporov sa má za to, ako keby tam nájomca bol a berie celú zodpovednosť za svoju.

Čistenie

Nájomca musí zaobchádzať s prenajatým majetkom opatrne. Za poplatok bude keramický riad, nožiarstvo, kuchynské vybavenie atd. vyčistené prenajímateľom po návrate: musí byt vrátený nájomcom prenajímateľovi v takom štádiu (roztriedený, bez zvyškov jedla alebo mastnoty atd.), aby mohol byt vyčistený okamžite v umývačke. Ak je prenajatý inventár a zariadenie extrémne špinavý, prenajímateľ má právo fakturovať spätne nájomcovi dodatočné náklady. Textily (napr. obrusy) musia byt navrátené prenajímateľovi v suchom stave po použití. Deravé, alebo potrhané a zašpinené ( žuvačky, prepálené dierky napr. cigariet) časti látok sa považujú za ďalej nepoužiteľné.

Možnosť vyčistenia hore uvedeného typu riadu a vybavenia prenajímateľom musí byť dopredu dohodnutá písomne v preberacích dokumentoch pred odovzdaním prenajatého majetku nájomcovi. Táto možnosť nie je automatická a viaže sa k spusteniu tejto služby do stálej prevádzky o čom budú klienti informovaný v propagačných materiáloch a na webovej stránke.

Energia

Pokiaľ nie je inak uvedené, navrhnutá a dohodnutá suma sa nevzťahuje na náklady spotrebovanej energie a/alebo paliva a náklady spojené s pripojením k elektrickej sieti. Nami poskytnuté palivo sa účtuje v našom dennom poplatku. Náklady na palivo uvedené v tomto návrhu sú preto predmetom prispôsobenia.

Povinnosti nájomcu

1. Nájomca sa ubezpečí, že zariadenie potrebné na inštaláciu prenajatého majetku je pripravené načas. Pritom sa riadi nami presne zadanými inštrukciami. Taktiež sa ubezpečí, že priestor, kde sa má prenajatý inventár a zariadenie inštalovať, spĺňa podmienky zadané zodpovednou autoritou s voľným, neobmedzeným prístupom kedykoľvek, a že neexistujú prekážky bezproblémového fungovania prenajatého majetku, všetko by malo byť podriadené nášmu odhadu. Nájomca by mal obdržať oficiálne povolenie spojené s použitím prenajatého majetku, ak to bude potrebné.

2. Nájomca prehlasuje, že prevzal prenajatý inventár a zariadenie v primeranom stave a má nám ho navrátiť v rovnakom stave. Nájomca zodpovedá za všetky škody akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek pôvodu, nezáležiac na škode zapríčinenej nájomcom, alebo tretou stranou, alebo vplyvom vyššej moci.

3. Nájomca sa ubezpečí, že prenajatý inventár a zariadenie je vhodne chránený. Na naše požiadanie, nájomca poistí prenajatý inventár a zariadenie proti rizikám nami určenými a udrží ho poistený v našom záujme počas doby prenájmu.

4. Prenajatý inventár a zariadenie môže byť prevádzkovaný nami alebo nami vybraným personálom.

5. Nájomca je povinný okamžite nás informovať o akýchkoľvek technických problémoch. Opravy môžu byt vykonané len nami. Ak prenajatý inventár a zariadenie nie je k dispozícii k použitiu kvôli technickým problémom alebo opravám, neovplyvňuje to povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnutý nájom.

Stany - Povinnosti nájomcu

Nájomca má určiť polohu, kde bude prenajatý inventár a zariadenie postavený. Preskúma, či prenajatý inventár a zariadenie môže byt bezpečne inštalovaný na stanovenom mieste bez poškodenia majetku a/alebo ujmy na právach tretích strán a ručiteľov. Má informovať prenajímateľa o prítomnosti energetických liniek, káblov, potrubia a iných inštalácii na mieste.

Nájomná dohoda

Nájomca smie používať prenajatý inventár a zariadenie len na dohodnutý účel. Nájomca nesmie urobiť akékoľvek zmeny na prenajatom majetku. Pripevnenie predmetov, maľba a iné zaobchádzanie s prenajatým majetkom nie je povolené.

Ak je potrebné povolenie tretej strany na postavenie prenajatého majetku, nájomca musí získať povolenie v dostatočnej dobe. Je povinný informovať prenajímateľa písomne, aby povolenie bolo získané. Neúspešné získanie povolení je kompletne riziko nájomcu. Akékoľvek poplatky splatné tretej strane za postavenie a udržovanie prenajatého majetku, akéhokoľvek druhu, sú kompletne náklady nájomcu, aj keby už boli zaplatené prenajímateľom.

Spory

Akékoľvek spory budú rozhodnuté zodpovedným súdom v sídle prenajímateľa. Náš personál Vám ochotne pomôže s ďalšími otázkami.

Platnosť

Táto dohoda o nájme je platná od 01. 04. 2015.Kontakt:

ReaToX, s.r.o.

Prevádzka:

(výdajňa zariadení pri osobnom odbere)
Dukelská 23
920 01 Hlohovec

E-mail: info@reatox.sk
Tel.: 0903 965 516 • 0904 829 139


Zväčšiť mapu

 

Kontaktný formulár:

Váš e-mail:

Napíšte správu: